Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:806

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 13 och 14 §§ lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.2) ordet "länsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätten" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

13 § 2003:656

14 § 2003:656.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:806

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Linda Haggren
(Finansdepartementet)