Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:820

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 14, 15, 1719 och 2830 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

15 § 1997:503

28 § 2003:660

29 § 2003:660

30 § 2004:130.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:820

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)