Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1064

Utkom från trycket den 24 november 2009
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)

1)

Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23.

dels att 2 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska utgå,

dels att 2 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

En ersättning är avgiftsfri om den

  1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 2 eller 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

  3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1064

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)