Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Utkom från trycket den 1 december 2009
utfärdad den 19 november 2009.

Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, som undertecknades den 18 maj 2009, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår avbilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1429).]

SFS 2011:1429

Bilaga

 

(Översättning)

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INDIVIDUALS

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH BRITTISKA JUNGFRUÖARNAS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING AV FYSISKA PERSONER

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the British Virgin Islands, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation on individuals with respect to taxes on income, have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Individuals covered

 

Fysiska personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Agreement shall apply to individuals who are residents of one or both of the Parties.

 

Detta avtal tillämpas på fysiska personer som har hemvist i en part eller i båda parterna.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

 

1. De för närvarande utgående skatterna på vilka detta avtal tillämpas är:

 

(a) in the case of the British Virgin Islands: income tax (hereinafter referred to as ”British Virgin Islands tax”);

 

a) i Brittiska Jungfruöarna: inkomstskatt (i det följande benämnd ”skatt i Brittiska Jungfruöarna”),

 

(b) in the case of Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten,

 

(ii) the income tax on non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(iii) the income tax on non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten)

 

4) den kommunala inkomstskatten

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws concerning individuals.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Parternas behöriga myndigheter ska meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning beträffande fysiska personer.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”a Party” means the British Virgin Islands or Sweden, as the context requires; the term ”Parties” means the British Virgin Islands and Sweden;

 

a) ”en part” avser Brittiska Jungfruöarna eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Brittiska Jungfruöarna och Sverige,

 

(b) the term ”the British Virgin Islands” means the territory of the Virgin Islands as referred to in the Virgin Islands Constitution Order 2007;

 

b) ”Brittiska Jungfruöarna” avser Jungfruöarnas territorium så som det anges i Jungfruöarnas ”Constitution Order 2007”,

 

(c) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

c) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(d) the term ”competent authority” means:

 

d) ”behörig myndighet” avser:

 

(i) in the case of the British Virgin Islands, the Financial Secretary or a person or authority designated by him in writing;

 

1) i Brittiska Jungfruöarna, finansministern eller person eller myndighet som skriftligen förordnas av honom,

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

 

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 

(e) the term ”enterprise” applies to the carrying on of any business;

 

e) ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

 

(f) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party.

 

f) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra parten.

 

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

 

2. Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”resident of a Party” means:

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en part”:

 

(a) in Sweden in respect of an individual, any individual who, under the laws of Sweden, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include an individual who is liable to tax in Sweden in respect only of income from sources in Sweden;

 

a) i Sverige såvitt avser fysisk person, varje fysisk person som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning eller annan liknande omständighet. Detta uttryck inbegriper emellertid inte fysisk person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst som har källa i Sverige,

 

(b) in the British Virgin Islands in respect of an individual, any individual who, under the laws of the British Virgin Islands is ordinarily resident.

 

b) i Brittiska Jungfruöarna såvitt avser fysisk person, varje fysisk person som enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna är stadigvarande bosatt där (”ordinarily resident”).

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Parties, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda parterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) han anses ha hemvist endast i den part där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda parterna, anses han ha hemvist endast i den part med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 

(b) if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;

 

b) om det inte kan avgöras i vilken part han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera parterna har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den part där han stadigvarande vistas,

 

(c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement.

 

c) om han stadigvarande vistas i båda parterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Income from employment

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 6, 7, 8 och 9 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en part uppbär på grund av anställning, endast i denna part, såvida arbetet inte utförts i den andra parten. Om arbetet utförts i denna andra part, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas ersättning, som person med hemvist i en part uppbär för arbete som utförs i den andra parten, endast i den förstnämnda parten, om

 

(a) the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

 

a) mottagaren vistas i den andra parten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra parten eller på dennes vägnar, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a fixed place of business through which the business is wholly or partly carried on which the employer has in the other Party.

 

c) ersättningen inte belastar en stadigvarande plats för affärsverksamhet som arbetsgivaren har i den andra parten och från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Party, may be taxed in that Party.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas i denna part.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Directors' fees

 

Styrelsearvode

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Party in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Party may be taxed in that other Party.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en part uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra parten, får beskattas i denna andra part.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Artistes and sportsmen

 

Artister och sportutövare

 

1. Income derived by a resident of a Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Party, may be taxed in that other Party.

 

1. Inkomst, som en person med hemvist i en part förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra parten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, får beskattas i denna andra part.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another individual or legal entity, that income may be taxed in the Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan fysisk eller juridisk person, får denna inkomst beskattas i den part där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Pensions

 

Pension

 

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Party and paid to a resident of the other Party may be taxed in the first-mentioned Party.

 

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftning en och livränta, vilka härrör från en part och betalas till en person med hemvist i den andra parten, får beskattas i den förstnämnda parten.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som betalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or body or authority shall be taxable only in that Party.

 

1. a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna parts, underavdelnings, organs eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna part.

 

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

 

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra parten om arbetet utförts i denna andra part och den fysiska personen har hemvist i denna part och inte fick hemvist i denna part uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. The provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply to salaries, wages, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförs i samband med rörelse som bedrivs av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

Students

 

Studerande

 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Party a resident of the other Party and who is present in the first-mentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en part hade hemvist i den andra parten och som vistas i den förstnämnda parten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna part för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna part.

 

Article 11

 

Artikel 11

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. In the British Virgin Islands double taxation shall be avoided in accordance with the laws of the British Virgin Islands.

 

1. I Brittiska Jungfruöarna ska dubbelbeskattning undanröjas i enlighet med lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna.

 

2. In Sweden double taxation shall be avoided as follows:

 

2. I Sverige ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the British Virgin Islands and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in the British Virgin Islands, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the British Virgin Islands tax paid in respect of such income.

 

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Brittiska Jungfruöarna, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten avräkna ett belopp motsvarande skatten i Brittiska Jungfruöarna som erlagts på inkomsten.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in the British Virgin Islands, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the British Virgin Islands.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Brittiska Jungfruöarna, får Sverige vid bestämmandet av svensk progressiv skatt beakta sådan inkomst som beskattas endast i Brittiska Jungfruöarna.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where an individual considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

1. Om en fysisk person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

 

3. Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. Parternas behöriga myndigheter ska träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

 

1. Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten om när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

 

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

 

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas därefter

 

(a) in the British Virgin Islands:

 

a) i Brittiska Jungfruöarna:

 

in respect of British Virgin Islands tax, on taxes chargeable for any calendar year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;

 

i fråga om skatt i Brittiska Jungfruöarna, på skatt som tas ut för kalenderår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force;

 

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

 

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force.

 

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

 

3. Notwithstanding paragraph 2, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 18th May 2009 between the Kingdom of Sweden and the British Virgin Islands for the exchange of information relating to taxes shall have effect.

 

3. Utan hinder av punkt 2, är detta avtal endast tillämpligt under tid då avtalet mellan Konungariket Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 18 maj 2009 är tillämpligt.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

Termination

 

Upphörande

 

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect

 

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att på diplomatisk väg lämna skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period;

 

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

 

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period.

 

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

 

2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 18th May 2009 between the Kingdom of Sweden and the British Virgin Islands for the exchange of information relating to taxes.

 

2. Utan hinder av punkt 1, upphör avtalet att gälla utan underrättelse om uppsägning den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 18 maj 2009 upphör att gälla.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Copenhagen, this 18th day of May 2009, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Köpenhamn den 18 maj 2009 i två exemplar på engelska språket.

 

For the Government of the Kingdom of Sweden

 

För Konungariket Sveriges regering

 

Lars Grundberg

 

Lars Grundberg

 

For the Government of the British Virgin Islands

 

För Brittiska Jungfruöarnas regering

 

Danica Penn

 

Danica Penn

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1116

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 2009:1116 träder enl. F 2010:326 i kraft d. 31 maj 2010.)

2. Denna lag ska tillämpas

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs d. 1 jan. det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar d. 1 jan. det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

SFS 2010:326

(Utkom d. 19 maj 2010.)

SFS 2011:1429

(Utkom d. 13 dec. 2011.)