Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1160

Utkom från trycket den 1 december 2009
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42.

2) Arbetsgivaravgifterna är 25,39 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2008:1269.

1. sjukförsäkringsavgift

 

5,95 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

4,65 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

3) Egenavgifterna är 23,68 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2008:1269.

1. sjukförsäkringsavgift

 

6,78 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,11 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1160

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2009.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)