Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1232

Utkom från trycket den 4 december 2009
Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:9, bet. 2009/10:SkU10, rskr. 2009/10:75.

2) Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom:

2)

Senaste lydelse 1998:1610.

  1. köp eller byte,

  2. tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening,

  3. expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa fast egendom,

  4. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) eller en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar sådan delning.

Förvärv av tomträtter är skattepliktiga om de sker genom upplåtelse, överlåtelse mot ersättning eller annat fång som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1232

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)