Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009-1345

SFS 2009:1345

Utkom från trycket den 11 december 2009
Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);
utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i mervärdesskattelagen (1994:200)3) ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 15 a och 15 b §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2)

Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).

3)

Lagen omtryckt 2000:500.

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är näringsidkare är omsatt inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om

  1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat EG-land än Sverige, och

  2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i det EG-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som anges i 15 § är omsatt inom landet, om

  1. den tillhandahålls någon som inte är näringsidkare,

  2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten i Sverige, och

  3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1345

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Eva Posjnov
(Finansdepartementet)