Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1468 Utkom från trycket den 18 december 2009Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 10 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122. föreskrivs i fråga om vägtrafikskattelagen (2006:227)Senaste lydelse av bilaga 3 2006:473. dels att bilaga 3 ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 och 9–12 §§, rubriken närmast före 2 kap. 7 § samt bilaga 2 ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.För vissa personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska fordonsskatt i stället betalas till staten enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.2 kap.Personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar7 §7 § Senaste lydelse 2006:473. Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp förpersonbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare,personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ochpersonbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut.9 §9 §Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 20 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 120 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret.För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är koldioxidbeloppet 10 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 120 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret.Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om ett sådant fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas.10 §10 § Senaste lydelse 2007:1391. Bränslefaktorn är 2,55.Miljötillägget är500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.För en personbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.Skatteminskningen i tredje stycket avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock längst till och med den 31 december 2012.11 §11 § Senaste lydelse 2007:1391. För personbil klass I som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1 till denna lag ska fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten, efter avräkning enligt 2 kap. 10 § fjärde stycket, för skatteår överstiger 384 kronor.En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt ska betalas enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.11 a §11 a § Ändringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs. Fordonsskatt ska inte betalas för personbil klass I för den tid under de fem första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången som bilen uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordonEUT L 171, 29.6.2007, s. 1, Celex 32007R0715. eller kraven i Miljöklass El enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ochenligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med bensin eller för drift med bensin i kombination med elektricitet från batterier,enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med dieselolja eller för drift med dieselolja i kombination med elektricitet från batterier,enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol, eller för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol i kombination med elektricitet från batterier,enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med styrd tändning och med teknik för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol, eller är utrustad med styrd tändning för drift, helt eller delvis, med annat bränsle än bensin eller gasol i kombination med elektricitet från batterier, ellerenligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid framförande, om bilen är indelad i Miljöklass El.En automatväxlad personbil uppfyller kraven i första stycket 3 eller 4, om den förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissionen, är likvärdig med en manuellt växlad bil som omfattas av någon av de punkterna.12 §12 § Senaste lydelse 2009:228. För följande fordon framgår fordonsskattens storlek för ett skatteår av bilaga 2 till denna lag:tunga bussar och tunga lastbilar,traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, samtsläpvagnar.I fråga om EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar finns kompletterande bestämmelser i 18 och 19 §§.Bilaga 2 Fordonsskatt
Fordonsslag
Skattevikt, kilogram
Skatt, kronor
 
 
 
 
grundbelopp
tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen
A Tunga bussar  
 
 
 
 
1. Tunga bussar som inte kan drivas med dieselolja samt tunga elhybridbussar 
3 501– 
 
984 
– 
2. Tunga bussar som kan drivas med dieselolja utom tunga elhybridbussar 
 
 
 
 
2.1 med två hjulaxlar 
3 501 – 
3 999 
2 510 
– 
 
4 000 – 
4 999 
2 615 
– 
 
5 000 – 
5 999 
2 825 
– 
 
6 000 – 
6 999 
3 089 
– 
 
7 000 – 
7 999 
3 329 
– 
 
8 000 – 
8 999 
3 569 
– 
 
9 000 – 
9 999 
3 809 
– 
 
10 000 – 
10 999 
4 037 
– 
 
11 000 – 
11 999 
4 797 
– 
 
12 000 – 
12 999 
5 574 
– 
 
13 000 – 
13 999 
6 292 
– 
 
14 000 – 
14 999 
8 949 
– 
 
15 000 – 
15 999 
12 575 
– 
 
16 000 – 
16 999 
13 769 
– 
 
17 000 – 
17 999 
16 622 
– 
 
18 000 – 
18 999 
18 932 
– 
 
19 000 – 
 
23 532 
– 
2.2 med tre hjulaxlar 
3 501 – 
3 999 
2 315 
– 
 
4 000 – 
4 999 
2 415 
– 
 
5 000 – 
5 999 
2 615 
– 
 
6 000 – 
6 999 
2 819 
– 
 
7 000 – 
7 999 
3 009 
– 
 
8 000 – 
8 999 
3 199 
– 
 
9 000 – 
9 999 
3 389 
– 
 
10 000 – 
10 999 
3 579 
– 
 
11 000 – 
11 999 
3 769 
– 
 
12 000 – 
12 999 
4 011 
– 
 
13 000 – 
13 999 
4 221 
– 
 
14 000 – 
14 999 
5 871 
– 
 
15 000 – 
15 999 
7 521 
– 
 
16 000 – 
16 999 
9 171 
– 
 
17 000 – 
17 999 
10 146 
– 
 
18 000 – 
18 999 
10 402 
– 
 
19 000 – 
19 999 
10 444 
– 
 
20 000 – 
20 999 
10 485 
– 
 
21 000 – 
21 999 
12 462 
– 
 
22 000 – 
22 999 
13 641 
– 
 
23 000 – 
23 999 
14 471 
– 
 
24 000 – 
24 999 
15 777 
– 
 
25 000 – 
25 999 
16 457 
– 
 
26 000 – 
26 999 
17 137 
– 
 
27 000 – 
27 999 
19 537 
– 
 
28 000 – 
28 999 
21 937 
– 
 
29 000 – 
 
24 337 
– 
2.3 med fyra eller flera hjulaxlar 
3 501 – 
3 999 
2 315 
– 
 
4 000 – 
4 999 
2 415 
– 
 
5 000 – 
5 999 
2 615 
– 
 
6 000 – 
6 999 
2 819 
– 
 
7 000 – 
7 999 
3 009 
– 
 
8 000 – 
8 999 
3 199 
– 
 
9 000 – 
9 999 
3 389 
– 
 
10 000 – 
10 999 
3 579 
– 
 
11 000 – 
11 999 
3 769 
– 
 
12 000 – 
12 999 
4 010 
– 
 
13 000 – 
13 999 
4 251 
– 
 
14 000 – 
14 999 
4 492 
– 
 
15 000 – 
15 999 
5 492 
– 
 
16 000 – 
16 999 
6 492 
– 
 
17 000 – 
17 999 
8 074 
– 
 
18 000 – 
18 999 
9 074 
– 
 
19 000 – 
19 999 
9 152 
– 
 
20 000 – 
20 999 
10 052 
– 
 
21 000 – 
21 999 
10 952 
– 
 
22 000 – 
22 999 
11 852 
– 
 
23 000 – 
23 999 
12 752 
– 
 
24 000 – 
24 999 
13 667 
– 
 
25 000 – 
25 999 
14 990 
– 
 
26 000 – 
26 999 
16 313 
– 
 
27 000 – 
27 999 
17 636 
– 
 
28 000 – 
28 999 
18 959 
– 
 
29 000 – 
29 999 
20 282 
– 
 
30 000 – 
30 999 
21 605 
– 
 
31 000 – 
31 999 
22 928 
– 
 
32 000 – 
 
24 251 
– 
B Tunga lastbilar  
 
 
 
 
1. Tunga lastbilar som inte kan drivas med dieselolja 
3 501 – 
 
984 
– 
2. Tunga lastbilar som kan drivas med dieselolja 
 
 
 
 
2.1 med anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.1.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
5 999 
3 094 
– 
 
6 000 – 
6 999 
3 426 
– 
 
7 000 – 
7 999 
5 413 
– 
 
8 000 – 
8 999 
6 430 
– 
 
9 000 – 
9 999 
8 429 
– 
 
10 000 – 
10 999 
8 857 
– 
 
11 000 – 
11 999 
11 775 
– 
 
12 000 – 
12 999 
13 365 
– 
 
13 000 – 
13 999 
16 875 
– 
 
14 000 – 
 
17 737 
– 
2.1.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
7 000 – 
7 999 
1 727 
– 
 
8 000 – 
8 999 
2 084 
– 
 
9 000 – 
10 999 
3 423 
– 
 
11 000 – 
12 999 
4 751 
– 
 
13 000 – 
7 213 
– 
 
2.2 med anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.2.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
4 999 
2 669 
– 
 
5 000 – 
5 999 
2 826 
– 
 
6 000 – 
6 999 
3 525 
– 
 
7 000 – 
7 999 
8 453 
– 
 
8 000 – 
8 999 
11 021 
– 
 
9 000 – 
9 999 
11 811 
– 
 
10 000 – 
10 999 
15 676 
– 
 
11 000 – 
11 999 
16 476 
– 
 
12 000 – 
12 999 
17 486 
– 
 
13 000 – 
13 999 
18 496 
– 
 
14 000 – 
14 999 
19 506 
– 
 
15 000 – 
 
20 015 
– 
2.2.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för tunga fordon 
7 000 – 
17 999 
4 638 
– 
 
18 000 – 
19 999 
6 416 
– 
 
20 000 – 
 
9 491 
– 
2.3 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.3.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
8 999 
2 420 
– 
 
9 000 – 
9 999 
2 547 
– 
 
10 000 – 
10 999 
2 821 
– 
 
11 000 – 
11 999 
3 801 
– 
 
12 000 – 
12 999 
4 781 
– 
 
13 000 – 
13 999 
5 261 
– 
 
14 000 – 
14 999 
5 937 
– 
 
15 000 – 
15 999 
6 480 
– 
 
16 000 – 
16 999 
8 210 
– 
 
17 000 – 
 
9 908 
– 
2.3.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
7 000 – 
 
300 
– 
2.4 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.4.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
11 999 
2 232 
– 
 
12 000 – 
12 999 
3 041 
– 
 
13 000 – 
13 999 
3 811 
– 
 
14 000 – 
14 999 
4 581 
– 
 
15 000 – 
15 999 
5 351 
– 
 
16 000 – 
16 999 
6 711 
– 
 
17 000 – 
17 999 
7 571 
– 
 
18 000 – 
18 999 
8 943 
– 
 
19 000 – 
19 999 
10 451 
– 
 
20 000 – 
 
11 024 
– 
2.4.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
7 000 – 
 
500 
– 
2.5 utan draganordning, med två hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.5.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
8 999 
2 420 
– 
 
9 000 – 
9 999 
2 547 
– 
 
10 000 – 
10 999 
2 821 
– 
 
11 000 – 
11 999 
3 801 
– 
 
12 000 – 
12 999 
4 781 
– 
 
13 000 – 
13 999 
5 261 
– 
 
14 000 – 
14 999 
5 937 
– 
 
15 000 – 
15 999 
6 480 
– 
 
16 000 – 
16 999 
8 210 
– 
 
17 000 – 
9 908 
– 
 
2.5.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
12 000 – 
12 999 
317 
– 
 
13 000 – 
13 999 
879 
– 
 
14 000 – 
14 999 
1 236 
– 
 
15 000 – 
 
2 799 
– 
 
 
 
 
– 
2.6 utan draganordning, med tre hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.6.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
11 999 
2 232 
– 
 
12 000 – 
12 999 
3 041 
– 
 
13 000 – 
13 999 
3 811 
– 
 
14 000 – 
14 999 
4 581 
– 
 
15 000 – 
15 999 
5 351 
– 
 
16 000 – 
16 999 
6 711 
– 
 
17 000 – 
17 999 
7 571 
– 
 
18 000 – 
18 999 
8 943 
– 
 
19 000 – 
19 999 
10 451 
– 
 
20 000 – 
20 999 
11 024 
– 
2.6.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
12 000 – 
16 999 
552 
– 
 
17 000 – 
18 999 
1 134 
– 
 
19 000 – 
20 999 
1 471 
– 
 
21 000 – 
22 999 
2 268 
– 
 
23 000 – 
 
3 525 
– 
2.7 utan draganordning, med fyra eller flera hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.7.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
11 999 
2 232 
– 
 
12 000 – 
12 999 
3 041 
– 
 
13 000 – 
13 999 
3 811 
– 
 
14 000 – 
14 999 
4 581 
– 
 
15 000 – 
15 999 
5 351 
– 
 
16 000 – 
16 999 
6 711 
– 
 
17 000 – 
17 999 
7 571 
– 
 
18 000 – 
18 999 
8 943 
– 
 
19 000 – 
19 999 
10 451 
– 
 
20 000 – 
 
11 024 
– 
2.7.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
12 000 – 
16 999 
552 
– 
 
17 000 – 
18 999 
1 134 
– 
 
19 000 – 
22 999 
1 471 
– 
 
23 000 – 
24 999 
1 492 
– 
 
25 000 – 
26 999 
2 329 
– 
 
27 000 – 
28 999 
3 698 
– 
 
29 000 – 
 
5 486 
– 
C EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar  
 
 
 
 
1. Traktorer och motorredskap som hör till skatteklass I 
0 – 
1 300 
370 
 
1 301 – 
3 000 
425 
55 
 
3 001 – 
7 000 
1 360 
95 
 
7 001 – 
5 160 
168 
 
2. Motorredskap som inte beskattas enligt punkt 1 och EG-mobilkranar 
2 001 – 
 
1 000 
3. Tunga terrängvagnar som hör till skatteklass I 
 
 
 
 
3.1 med två hjulaxlar 
2 001 – 
6 000 
300 
35 
 
6 001 – 
14 000 
1 700 
70 
 
14 001 – 
 
7 300 
200 
3.2 med tre eller flera hjulaxlar 
2 001 – 
6 000 
300 
30 
 
6 001 – 
14 000 
1 500 
50 
 
14 001 – 
18 000 
5 500 
130 
 
18 001 – 
 
10 700 
170 
D Släpvagnar  
 
 
 
 
1. Släpvagnar med skattevikt över 750 men högst 3 000 kilogram 
751 – 
2 000 
360 
 
2 001 – 
3 000 
380 
21 
2. Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja, 
 
 
 
 
2.1 med en hjulaxel 
3 001 – 
 
580 
11 
2.2 med två hjulaxlar 
3 001 – 
13 000 
580 
 
13 001 – 
1 480 
 
2.3 med tre eller flera hjulaxlar 
3 001 – 
13 000 
580 
 
13 001 – 
1 180 
 
3. Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som kan drivas med dieselolja, om det är fråga om 
 
 
 
 
3.1 styraxel för påhängsvagn, 
 
 
 
 
3.1.1 med en hjulaxel 
3 001 – 
5 000 
630 
78 
 
5 001 – 
8 000 
2 190 
107 
 
8 001 – 
5 400 
198 
 
3.1.2 med två eller flera hjulaxlar 
3 001 – 
8 000 
610 
42 
 
8 001 – 
11 000 
2 710 
76 
 
11 001 – 
14 000 
4 990 
114 
 
14 001 – 
 
8 410 
160 
3.2 andra släpvagnar, 
 
 
 
 
3.2.1 med en hjulaxel 
3 001 – 
8 000 
320 
36 
 
8 001 – 
2 120 
64 
 
3.2.2 med två hjulaxlar 
3 001 – 
8 000 
310 
23 
 
8 001 – 
11 000 
1 460 
38 
 
11 001 – 
14 000 
2 600 
58 
 
14 001 – 
17 000 
4 340 
76 
 
17 001 – 
 
6 620 
84 
3.2.3 med tre eller flera hjulaxlar 
3 001 – 
11 000 
300 
14 
 
11 001 – 
17 000 
1 420 
30 
 
17 001 – 
25 000 
3 220 
50 
 
25 001 – 
 
7 220 
65 
4. Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn skatteklass I, 
 
 
 
 
4.1 med en hjulaxel 
3 001 – 
8 000 
550 
45 
 
8 001 – 
2 800 
120 
 
4.2 med två hjulaxlar 
3 001 – 
8 000 
550 
20 
 
8 001 – 
11 000 
1 550 
50 
 
11 001 – 
17 000 
3 050 
170 
 
17 001 – 
 
13 250 
250 
4.3 med tre eller flera hjulaxlar 
3 001 – 
11 000 
550 
20 
 
11 001 – 
14 000 
2 150 
40 
 
14 001 – 
20 000 
3 350 
75 
 
20 001 – 
25 000 
7 850 
105 
 
25 001 – 
30 000 
13 100 
120 
 
30 001 – 
 
19 100 
45 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre lydelse av 2 kap 11 a § gäller fortfarande för personbilar som blivit skattepliktiga för första gången före lagens ikraftträdande.3. Bestämmelserna i 2 kap. 12 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)