Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1469 Utkom från trycket den 18 december 2009Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 10 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122. föreskrivs att 2 kap. 10 och 11 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 § Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs. Bränslefaktorn är 2,4.Miljötillägget är500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.11 §11 §För personbil klass I som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1 till denna lag ska fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten för skatteår överstiger 384 kronor.En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt ska betalas enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.2. Bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje och fjärde styckena samt äldre lydelse av 2 kap. 11 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)