Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009-1492

SFS 2009:1492

Utkom från trycket den 21 december 2009
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2)

1)

Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122 och prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

2)

Senaste lydelse av 2 kap. 10 § 2007:1387.

dels att 2 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 10 § ska utgå,

dels att 2 kap. 1 § samt 11 kap. 3 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

3) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

3)

Senaste lydelse 2007:1393.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 6 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

5 kr 50 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 37 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

3 kr 81 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 9 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

5 kr 53 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 81 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

6 kr 25 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrä nnolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

791 kr per m3

 

3 013 kr per m3

 

3 804 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350○C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 322 kr per m3

 

3 013 kr per m3

 

4 335 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 584 kr per m3

 

3 013 kr per m3

 

4 597 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 722 kr per m3

 

3 013 kr per m3

 

4 735 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 670 kr per 1 000 kg

 

1 670 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

155 kr per 1 000 kg

 

3 170 kr per 1 000 kg

 

3 325 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 348 kr per 1 000 m3

 

1 348 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

256 kr per 1 000 m3

 

2 256 kr per 1 000 m3

 

2 512 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

336 kr per 1 000 kg

 

2 622 kr per 1 000 kg

 

2 958 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

4) Energiskatten utgör

4)

Senaste lydelse 2007:1387.

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

  2. 18,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

  3. 28,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För kalenderåret 2011 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i första stycket angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2009. Beloppen avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

5) Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 17 a och 3–4 §§.

5)

Senaste lydelse 2008:1219. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 17 a eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1492

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket tillämpas för tid från och med den 1 april 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)