Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009-1494

SFS 2009:1494

Utkom från trycket den 21 december 2009
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2)

1)

Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2)

Senaste lydelse av 2 kap. 4 a § 2007:1387, 4 kap. 14 § 2006:592, 5 kap. 4 a § 2006:592.

dels att 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 § och 5 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

3) Energiskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och 4 §§. Svavelskatt ska betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

3)

Senaste lydelse 2006:592.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

4) Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

4)

Senaste lydelse 2009:1493.

 1. metan som framställts av biomassa,

 2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

 3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

 4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

 5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

  a) bränslets beskaffenhet,

  b) oförutsedda händelser eller force majeure.

Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

 1. har skett i Sverige, eller

 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 5 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

 1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

 2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1494

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)