Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1502

Utkom från trycket den 21 december 2009
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt

1)

Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

dels att 28 a och 28 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 28 a § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1502

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)