Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009-1505

SFS 2009:1505

Utkom från trycket den 21 december 2009
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

dels att 6 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 13 § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1505

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för bränsleflyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)