Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:97

Utkom från trycket den 9 mars 2010
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183.

2) Byggnader ska indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.

2)

Senaste lydelse 2009:1407.

 

 

Specialbyggnad

 

Med specialbyggnad avses

 
 

Försvarsbyggnad

 

Byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk försvarsberedskap, om byggnaden inte är en fristående industriell anläggning. Även mässbyggnad ska utgöra försvarsbyggnad.

 
 

Kommunikationsbyggnad

 

Garage, hangar, lokstall, terminal, stationsbyggnad, expeditionsbyggnad, vänthall, godsmagasin, reparationsverkstad och liknande, om byggnaden används för allmänna kommunikationsändamål.

Byggnad som används i Statens järnvägars, Luftfartsverkets, Trafikverkets, Teracom Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebolags, Sveriges Television Aktiebolags och Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags verksamhet.

 
 

Distributionsbyggnad

 

Byggnad som ingår i överförings- eller distributionsnätet för gas, värme, elektricitet eller vatten.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:97

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)