Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:105

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 c och 37 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2) Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

2)

Senaste lydelse 2009:1501.

  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

  2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

  3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

3) Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tuggtobak från tredje land är,

3)

Senaste lydelse 2004:119.

  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

  2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

  3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:105

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Monica Falck
(Finansdepartementet)