Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-0107

SFS 2010:107

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 b och 13 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2) Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

2)

Senaste lydelse 2004:121.

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

 2. om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

3) Skattskyldig

3)

Senaste lydelse 2006:1508.

 1. för energiskatt för import av råtallolja,

 2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

 3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,

  a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

  b) om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

  c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:107

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)