Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:180

Utkom från trycket den 23 mars 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 11 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska införas en ny paragraf, 27 c §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203.

Vid flyttning av alkoholvaror enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 7 c § första stycket 1, 21 b § och 27 a § första och andra styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:180

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)