Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:404

Utkom från trycket den 4 juni 2010
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.

2) Egenavgifterna är 22,94 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2009:1160.

1. sjukförsäkringsavgift

 

6,04 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,11 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:404

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2010.

2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)