Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-0600

SFS 2010:600

Utkom från trycket den 18 juni 2010
Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:600

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas dock från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)