Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:774

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369.

2) Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde.

2)

Senaste lydelse 2004:1344.

    Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten fyrtiotvå kronor och femtio öre för varje fullt tusental kronor av egendomens värde utom då förvärvaren

  1. skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 § den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade erhållits som gåva,

  2. är en bostadsrättsförening,

  3. är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller bolagsordning är skyldig att åter avyttra egendomen,

  4. är dödsbo.

Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena alltid lägst femtio kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:774

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Christina Eng
(Finansdepartementet)