Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:850

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2) Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga eller annars för hans taxering.

2)

Senaste lydelse 2003:655.

Skatteverket får också förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt 19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter fullgörs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:850

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)