Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1023

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om trängselskatt

1)

Prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294.

dels att 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1,

dels att det i lagen ska införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Stockholms kommun som anges i bilaga 1 till denna lag.

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges i bilaga 2 till denna lag.

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till denna lag.

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till denna lag.

bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

GIF SFS2010-1023_01_gif

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Tider klockan

Skattebelopp kronor

6.00–6.29

 

8

 

6.30–6.59

 

13

 

7.00–7.59

 

18

 

8.00–8.29

 

13

 

8.30–14.59

 

8

 

15.00–15.29

 

13

 

15.30–16.59

 

18

 

17.00–17.59

 

13

 

18.00–18.29

 

8

 

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1023

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket tillämpas från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Jan Larsson
(Finansdepartementet)