Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-1090

SFS 2010:1090

Utkom från trycket den 7 september 2010
Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 26 augusti 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1495) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256.

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning.

I fråga om vätskeformig eller gasformig biogas som den skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle gäller första stycket endast om bränslet uppfyller de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)