Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1454

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 12 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2) Trots bestämmelsen i 8 § får en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats därefter.

2)

Senaste lydelse 2009:805.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1454

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)