Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-1820

SFS 2010:1820

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76.

dels att 4 kap. 3 § och 6 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 a §, av följande lydelse.

2) Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

2)

Senaste lydelse 2009:1493.

  1. tillverka eller bearbeta bränslen,

  2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller

  3. i större omfattning hålla bränslen i lager.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

  1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

  2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

3) Skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 4 kap. inträder inte när

3)

Tidigare 5 kap. 4 a § upphävd genom 2009:1494.

  1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

  2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

  3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

4) Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EG-landet.

4)

Senaste lydelse 2009:1493.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1820

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 3 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)