20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1821

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1495) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

– motorbensin

– alkylatbensin

 

3 kr 6 öre per liter

1 kr 37 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

2 kr 44 öre per liter

 

5 kr 50 öre per liter

3 kr 81 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 9 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

5 kr 53 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 81 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

6 kr 25 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

797 kr per m3

 

3 017 kr per m3

 

3 814 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 524 kr per m3

 

3 017 kr per m3

 

4 541 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 786 kr per m3

 

3 017 kr per m3

 

4 803 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 924 kr per m3

 

3 017 kr per m3

 

4 941 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

2 222 kr per 1 000 kg

 

2 222 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 024 kr per 1 000 kg

 

3 174 kr per 1 000 kg

 

4 198 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 581 kr per 1 000 m3

 

1 581 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

880 kr per 1 000 m3

 

2 259 kr per 1 000 m3

 

3 139 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

605 kr per 1 000 kg

 

2 625 kr per 1 000 kg

 

3 230 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)