Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-1824

SFS 2010:1824

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2010/11:32, bet. 2010/17:SkU13, rskr. 2010/11:77.

dels att 2 kap. 12 § och 12 kap. 1 § samt rubriken närmast före 2 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Befrielse från skatt i vissa fall

2) Regeringen får i särskilda fall helt eller delvis medge befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på

2)

Senaste lydelse 2006:1508.

  1. bränsle som framställs av biomassa, eller

  2. annat bränsle än som avses i 1, som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter.

Första stycket gäller även om bränslet ingår som en beståndsdel i ett annat bränsle.

3) En skattskyldig som har befriats från skatt på bränsle enligt 2 kap. 12 § får göra avdrag för denna skatt i den omfattning som följer av beslutet om skattebefrielse.

3)

Tidigare 7 kap. 5 a § upphävd genom 2001:518.

4) Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden.

4)

Senaste lydelse 2002:422.

Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1824

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)