Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1827

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64.

2) Arbetsgivaravgifterna är 22,19 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2009:1160.

1. sjukförsäkringsavgift

 

5,02 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,91 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

3) Egenavgifterna är 19,74 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2010:404.

1. sjukförsäkringsavgift

 

5,11 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,37 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1827

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2010.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)