Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-1892

SFS 2010:1892

Utkom från trycket den 27 december 2010
Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)3)

1)

Prop. 2010/11:28 och prop. 2010/11:14, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2)

Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).

3)

Lagen omtryckt 2000:500.

dels att rubrikerna närmast efter 5 kap. 1 § och 10 kap. 3 § ska utgå,

dels att 1 kap. 4 a, 10 a och 13 b §§, 2 kap. 2 och 5 §§, 3 kap. 30, 30 a och 32 §§, 5 kap. 1, 2 a, 2 c, 2 d, 9, 17, 18 och 19 §§ samt 10 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 2 § ska lyda ”Omsättning inom landet av varor” och rubriken närmast efter 5 kap. 3 a § ska lyda ”Omsättning inom landet av tjänster”,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 10 b och 10 c §§ samt 8 kap. 4 a–4 c §§,

dels att det i lagen närmast före 5 kap. 19 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

4) Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tidpunkten för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning av varor inom landet.

4)

Senaste lydelse 2006:905.

Med EG eller ett EG-land förstås i denna lag de territorier som tillhör en medlemsstat där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska tillämpas i enlighet med artikel 299 i fördraget. Det gäller dock inte de territorier som anges i 10 b §.

Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia likställas med sådana territorier som avses i första stycket första meningen.

Med ett tredje territorium förstås:

 1. berget Athos,

 2. Kanarieöarna,

 3. de franska utomeuropeiska departementen,

 4. Åland,

 5. Kanalöarna,

 6. ön Helgoland,

 7. territoriet Büsingen,

 8. Ceuta,

 9. Melilla,

 10. Livigno,

 11. Campione d’Italia,

 12. de italienska delarna av Luganosjön.

Territorierna i första stycket 1–5 ingår i gemenskapens tullområde medan de i 6–12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området.

Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

 1. Furstendömet Monaco ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike,

 2. Isle of Man ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Förenade kungariket,

 3. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Cypern.

5) Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i gemenskapslagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom ett naturgassystem som är beläget inom gemenskapens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system.

5)

Senaste lydelse 2007:463.

6) Med uttag av vara förstås att den som är skattskyldig

6)

Senaste lydelse 2007:1376.

 1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller personalens privata bruk eller, om inte annat följer av andra stycket, för överlåtelse av varan utan ersättning, eller annars för användning för annat ändamål än den egna verksamheten, eller

 2. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ till en verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet eller sådan rätt till återbetalning.

Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för den skattskyldiges egen verksamhet.

7) Med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige

7)

Senaste lydelse 2007:1376.

 1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller personalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,

 2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksamheten för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om omsättningen eller importen av varan undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § eller om den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller

 3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verksamheten och den skattskyldige har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än ringa.

8) Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

8)

Senaste lydelse 2004:1155.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska omsättas till ett annat EG-land enligt

 1. 30 a § första stycket 2, 3, 3 a eller 4 eller andra stycket, eller

 2. 30 a § första stycket 1 eller fjärde stycket, om importören

  a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,

  b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EG-land dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som köparen av varan har i ett annat EG-land än Sverige, och

  c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett annat EG-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.

Från skatteplikt undantas även import av

 1. gas som

  a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

  b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms,

 2. el, eller

 3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

9) Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land, om

9)

Senaste lydelse 2001:971.

 1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

 2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,

 3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

  3 a. köparen är ett i ett annat EG-land beläget kontor eller anläggning som tillhör

  – Europeiska gemenskapen,

  – Europeiska atomenergigemenskapen,

  – Europeiska centralbanken,

  – Europeiska investeringsbanken, eller

  – ett organ som har inrättats av gemenskaperna och för vilket protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier10)

  10)

  EUT C 321 E, 29.12.2006, s. 318 (Celex 12006E/PRO/36).

  gäller, eller

 4. köparen är

  a) ett i ett annat EG-land beläget kontor eller anläggning som tillhör en annan internationell organisation än som anges i 3 a,

  b) en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,

  c) en person med tjänst hos en sådan organisation, eller

  d) en person med uppdrag hos en sådan organisation.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls

 1. ett i ett annat EG-land beläget kontor eller anläggning som avses i

  a) första stycket 3 a, eller

  b) första stycket 4, eller

 2. en

  a) medlemsstats ombud vid en sådan organisation som avses i första stycket 4,

  b) person med tjänst hos en sådan organisation, eller

  c) person med uppdrag hos en sådan organisation.

Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som avses i 2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första stycket 1 eller 2 eller andra stycket i förevarande paragraf.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3, 3 a eller 4 eller tredje stycket endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges en motsvarande omsättning i det EG-land som följer av samma bestämmelser och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3 a och tredje stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

11) Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap. 8 § tredje stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EG-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG.

11)

Senaste lydelse 2004:118.

12) I 2–16 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan omsättning anses som omsättning utomlands.

12)

Senaste lydelse 2009:1333.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som enligt någon av 2–16 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som en omsättning inom landet ändå ska anses som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

 1. säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en köpare i ett annat EG-land och säljaren är registrerad till mervärdesskatt i det landet för sådan omsättning, eller

 2. säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras eller monteras i ett annat EG-land av säljaren eller för dennes räkning.

13) Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom gemenskapens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, till en skattskyldig återförsäljare ska anses som en omsättning inom landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är varan omsatt inom landet, om återförsäljaren är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

13)

Senaste lydelse 2004:1155.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som återförsäljaren har utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av

 1. el, eller

 2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Med en skattskyldig återförsäljare förstås i denna paragraf en näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa varor är försumbar.

14) Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget inom gemenskapens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, ska anses som en omsättning inom landet, om köparens faktiska användning och förbrukning av varan äger rum i Sverige och omsättningen inte omfattas av 2 c §.

14)

Senaste lydelse 2004:1155.

Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående delen av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om köparen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om köparen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses omsatt i Sverige, om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som köparen har utomlands.

Första-tredje styckena gäller även omsättning av

 1. el, eller

 2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

15) En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.

15)

Senaste lydelse 2010:1046.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en näringsidkare.

Befordran av brev i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (2010:1045) ska anses som en omsättning inom landet.

16) Tjänster som anges i 18 § 1–11, 13 och 14 och som förvärvas i ett land utanför EG av någon som inte är en näringsidkare i det landet, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

16)

Senaste lydelse 2009:1333.

Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är näringsidkare och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EG, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

17) Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska tillämpas på följande tjänster:

17)

Senaste lydelse 2009:1333.

 1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

 2. reklam- och annonseringstjänster,

 3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion, juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och liknande tjänster,

 4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program för automatisk databehandling,

 5. tillhandahållande av information,

 6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

 7. tillhandahållande av arbetskraft,

 8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,

 9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

 10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning,

 11. radio- och televisionssändningar,

 12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av

  a) webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

  b) programvara och uppdatering av denna,

  c) bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

  d) musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och

  e) distansundervisning,

 13. tillträde till och överföring eller distribution genom

  a) ett naturgassystem som är beläget inom gemenskapens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system,

  b) ett system för el, eller

  c) ett nät för värme eller kyla,

 14. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 13.

Undantag från 4–18 §§ och 9 b kap. 4 §

18) En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

18)

Senaste lydelse 2009:1333.

 1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

 2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med

  a) export av varor från Sverige eller ett annat EG-land,

  b) import av varor som omfattas av

  – 9 c kap. 1 §, eller

  – ett förfarande för temporär import med fullständig befrielse från tull eller extern transitering,

  c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka införs i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av gemenskapens tullområde, om varorna

  – förflyttas här i landet under ett förfarande för intern gemenskapstransitering enligt gemenskapens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfarande genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

  – när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om de hade importerats, eller

  d) införsel av varor till ett annat EG-land om dessa omfattas av det landets tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

 3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EG och egendomen efter det att arbetet utförts, transporteras ut ur EG av den som tillhandahåller tjänsterna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någonderas räkning,

 4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och

 5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten tillhandahålls en näringsidkare och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EG.

Ingående skatt som är avdragsgill enligt 3 § och hänför sig till en fastighet får endast dras av i proportion till den omfattning en skattskyldig använder den i sin verksamhet, om skatten hänför sig till en fastighet som både används

 1. av den skattskyldige i verksamheten, och

 2. för

  • eget privat bruk,

  • personalens privata bruk, eller

  • annars annat ändamål än för den egna verksamheten.

Med ingående skatt avses i första stycket även sådan skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad eller reparation av en fastighet.

Första stycket gäller inte

 1. en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet som följer av 9 och 10 §§, eller

 2. ingående skatt som är avdragsgill enligt 10 §.

Om den enligt 4 a § avdragsgilla delen av den ingående skatten inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Om användningen av en sådan fastighet som avses i 4 a § ändras, ska den ingående skatten jämkas i enlighet med 8 a kap.

Bestämmelserna i 2 kap. 5 § är inte tillämpliga vid ändrad användning av en sådan fastighet som avses i 4 a §.

19) Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av

19)

Senaste lydelse 2004:1155.

 1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som är avsedd för förvärvaren,

 2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,

 3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,

 4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på sådana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

 5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

 6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

 7. alkohol- och tobaksvaror,

 8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren, och

 9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

 • Europeiska gemenskapen,

 • Europeiska atomenergigemenskapen,

 • Europeiska centralbanken,

 • Europeiska investeringsbanken, eller

 • ett organ som har inrättats av gemenskaperna och för vilket protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier gäller.

Rätt till återbetalning enligt andra stycket gäller endast i den omfattning återbetalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1892

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelserna i 8 kap. 4 a–4 c §§ ska tillämpas på ingående skatt om rätten till avdrag inträder den 1 januari 2011 eller senare.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ny-, till- eller ombyggnad eller reparation av en fastighet, om avdragsrätt för den ingående skatten på fastighetstjänsten har inträtt såväl före som efter den 1 januari 2011.

4. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva Posjnov
(Finansdepartementet)