Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1895

Utkom från trycket den 27 december 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 40 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2) Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.

2)

Senaste lydelse 2009:1501.

I övrigt tillämpas 30–31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

 1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EG-land, och

 2. tuggtobak och snus

  a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

  b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

  c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

  d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där, eller

  e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1895

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Monica Falck
(Finansdepartementet)