Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2010-1896

SFS 2010:1896

Utkom från trycket den 27 december 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2) En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EG-landet.

2)

Senaste lydelse 2001:518.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1896

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)