Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:77

Utkom från trycket den 8 februari 2011
Lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.;
utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

I denna lag avses med

  • trafikförsäkring: försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410),

  • trafikförsäkringsavgift: sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafikskadelagen,

  • risk belägen inom landet: risk belägen i Sverige enligt 1 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 1 kap. 7 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:77

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)