Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:100

Utkom från trycket den 22 februari 2011
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h och 33 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162.

2) Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast

2)

Senaste lydelse 2009:1503.

 1. från ett skatteupplag till

  a) ett annat skatteupplag,

  b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

  c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

  d) antingen

  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

  • en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

 2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

 1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EG-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

 2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller enligt nationell lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

3) I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

3)

Senaste lydelse 2009:1503.

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,

 2. administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,

 3. uppgifter om ändrad destination enligt 21 d §,

 4. mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och

 5. exportrapporter enligt 21 f § andra och tredje styckena.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 22 a och 23 §§.

Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i 21 b–24 §§.

4) Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 7 b § första stycket 1 a, b eller c, 7 b § fjärde stycket eller en direkt leveransplats.

4)

Senaste lydelse 2009:1503.

5) Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

5)

Senaste lydelse 2009:1503.

Vid flyttning enligt 7 b § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har lämnat EG, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

6) Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

6)

Senaste lydelse 2009:1503.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 21 f andra eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

7) Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 21 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

7)

Senaste lydelse 2009:1503.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 21 f § andra eller tredje stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten.

8) När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

8)

Senaste lydelse 2009:1503.

 1. Den som avsänt varor enligt 7 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

 3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottagningsrapport.

 4. Skatteverket ska lämna en exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

  9) Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot alkoholvaror utan skatt

  9)

  Senaste lydelse 2009:1503.

 1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

 2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Första stycket gäller endast om alkoholvarorna tas emot

 1. från en upplagshavare i Sverige, eller

 2. under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EG-land.

  10) En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

  10)

  Senaste lydelse 2009:1503. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

 1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6,

 2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,

 3. för vetenskapligt ändamål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:100

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)