Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:294

Utkom från trycket den 29 mars 2011
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 och 11 §§ samt 3 kap. 2 och 7 §§ socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgifter enligt denna lag.

  Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 5–9 §§, betalas på avgiftspliktig ersättning för

 1. arbete i Sverige, och

 2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

2) Med ersättning för arbete likställs i denna lag

2)

Senaste lydelse 2004:849.

 1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) ska undantas vid beräkning av skatteavdrag,

 2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),

 3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser,

 4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person, och

 5. ersättning från semesterkassa.

  Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av

 1. arbete i Sverige, och

 2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:294

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)