Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:299

Utkom från trycket den 29 mars 2011
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:57, bet. 2010/11:SkU28, rskr. 2010/11:185.

2) Den som under andra året före taxeringsåret äger en småhusenhet, som förvärvats under tredje året före taxeringsåret, är efter föreläggande av Skatteverket skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför allmän fastighetstaxering.

2)

Senaste lydelse 2003:650.

Den som under andra eller tredje året före taxeringsåret äger en hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet är efter föreläggande av Skatteverket skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför allmän fastighetstaxering.

Den som under andra året före taxeringsåret är innehavare av täktenhet eller annan taxeringsenhet på vilken täktverksamhet pågår eller annars är tillåten, är efter föreläggande från Skatteverket skyldig att till ledning inför allmän fastighetstaxering lämna uppgift om de priser som under andra året före taxeringsåret uppburits för brytvärd fyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:299

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Christina Eng
(Finansdepartementet)