Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:321

Utkom från trycket den 5 april 2011
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJu9, rskr. 2010/11:194.

5 §

2) Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i 46 och 12 §§ drivmedelslagen (2011:319).

2)

Senaste lydelse 2006:925.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i 8–10 och 13–15 §§ drivmedelslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:321

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)