Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:387

Utkom från trycket den 19 april 2011
Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt;
utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:177) om tobaksskatt

dels att 20–23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 20 § ska utgå,

dels att 18 § ska ha följande lydelse.

En exportrapport ska grundas på det intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat unionens territorium som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i intyget. Om varorna har avsänts från ett annat EU-land, ska exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt varorna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:387

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)