Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:489

Utkom från trycket den 24 maj 2011
Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);
utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2) En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får vid flyttning medges att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten (kvarskrivning). Kvarskrivning kan ske endast efter ansökan från den enskilde.

2)

Senaste lydelse 1997:989.

Kvarskrivning får medges endast om den enskildes behov av skydd inte kan tillgodoses genom kontaktförbud eller på annat sätt.

Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:489

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)