Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2011-1245

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2020:1171.

Denna lag upphör enligt Lag (2023:200) att gälla den 1 juli 2023.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2023:200).

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Innehåll

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer som omsätter varor och tjänster. De särskilda ordningarna är följande:

 1. Tredjelandsordningen, som avser

  • beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person (4 a §),

 2. Unionsordningen, som avser

  • beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land, om tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och omsättningarna sker i ett annat EU-land (4 b §),

  • beskattningsbara personer som genomför unionsintern distansförsäljning av varor (4 c §), eller

  • beskattningsbara personer som omfattas av 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), om omsättningarna sker inom landet enligt bestämmelserna i 5 kap. samma lag (4 d §),

 3. Importordningen, som avser

  • beskattningsbara personer som antingen är etablerade inom EU eller företräds av en representant som är etablerad inom EU och som utför distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU med ett verkligt värde på högst 150 euro (4 e §), eller

  • beskattningsbara personer som är etablerade i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG och som bedriver distansförsäljning av varor från det landet (4 e §).

Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) 2019/2026.

Denna lag innehåller också bestämmelser om ett särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import (27–29 §§).

SFS 2020:1171

Definitioner

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358–369zb) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv (EU) 2019/1995.

Med representant avses en person som är etablerad inom EU och som av en beskattningsbar person som utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU utsetts till betalningsskyldig för mervärdesskatten och till att fullgöra skyldigheterna enligt importordningen, i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning.

SFS 2020:1171

Beslutande myndighet

Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket, utom när det gäller bestämmelserna i 27–29 §§.

SFS 2020:1171

Identifieringsbeslut

Beträffande rubriken, se SFS2014-0942

Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut).

Om ansökan avser importordningen och den beskattningsbara personen företräds av en representant ska Skatteverket fatta beslut om att representanten är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

SFS 2020:1171

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen)

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1171

Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,

 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,

 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

SFS 2020:1171

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som är etablerade inom EU, för unionsintern distansförsäljning av varor och för vissa omsättningar av varor inom landet (unionsordningen)

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1171

Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,

 3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,

 4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det EU-land där tillhandahållanden ska beskattas,

 5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,

 6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

 8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

SFS 2020:1171

Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, eller

  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men utför unionsintern distansförsäljning av varor och transporten av varorna påbörjas här i landet,

 2. mervärdesskatten avser unionsintern distansförsäljning av varor,

 3. omsättningarna ska beskattas i ett annat EU-land,

 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 första stycket i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 c § nu 4 g §.

SFS 2020:1171

Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, och transporten av de varor som omsätts både påbörjas och avslutas här i landet eller inom ett annat EU-land, eller

  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och transporten av de varor som omsätts påbörjas och avslutas här i landet,

 2. mervärdesskatten avser omsättning av varor enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen,

 3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 d § nu 4 h §.

SFS 2020:1171

Särskild ordning för distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU (importordningen)

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1171

Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land men företräds av en representant som har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här, eller

  3. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men är etablerad i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG, och bedriver distansförsäljning av varor från det landet,

 2. mervärdesskatten avser distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU enligt 2 kap. 1 k § mervärdesskattelagen (1994:200) i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro,

 3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 5. den beskattningsbara personen eller representanten inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369l.3 andra stycket i direktiv 2006/112/EG, och

 6. den beskattningsbara personen eller representanten inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 e § nu 4 i §.

SFS 2020:1171

En beskattningsbar person får företrädas av endast en representant.

SFS 2020:1171

Valet av identifieringsstat är bindande

Rubriken införd g. SFS2020-1171

En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c, 4 d eller 4 e § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Detsamma gäller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 e §.

En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 c eller 4 d § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 c §.

SFS 2020:1171

Ansökan på elektronisk väg

Rubriken har denna placering enl. SFS2020-1171

En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 d §.

SFS 2020:1171

Mervärdesskattegrupper

Rubriken har denna placering enl. SFS2020-1171

Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 e §.

SFS 2020:1171

Vad identifieringsbeslutet innebär

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Den som ska redovisa mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster inom landet i en särskild mervärdesskattedeklaration enligt denna lag, ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för dessa omsättningar.

SFS 2020:1171

En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för varor och tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

SFS 2020:1171

Identifieringsnummer

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till den som identifieringsbeslutet gäller för.

Om en beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) har ett registreringsnummer till mervärdesskatt, ska det numret användas som identifieringsnummer.

Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 e § (importordningen) ska den beskattningsbara personen ges ett särskilt identifieringsnummer för tillämpning av importordningen. En representant ska ges ett särskilt identifieringsnummer och ett separat identifieringsnummer för varje beskattningsbar person som representanten företräder. Sådana identifieringsnummer får bara användas vid tillämpningen av importordningen.

SFS 2020:1171

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen eller dennes representant på elektronisk väg underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats.

SFS 2020:1171

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster som omfattas av tredjelandsordningen,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för tredjelandsordningen.

SFS 2020:1171

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b–4 d §§, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster eller omsätter varor som omfattas av unionsordningen,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för unionsordningen,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b–4 d §§, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för unionsordningen.

SFS 2020:1171

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen

Rubriken införd g. SFS2020-1171

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en beskattningsbar person som inte företräds av en representant enligt 4 e §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

SFS 2020:1171

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en representant enligt 4 e §, om representanten

 1. enligt egen anmälan inte längre företräder någon beskattningsbar person som använder importordningen,

 2. under två på varandra följande kalenderkvartal inte har agerat som representant för en beskattningsbar person som använder importordningen,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 2 § fjärde stycket eller 4 e §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

SFS 2020:1171

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en beskattningsbar person som företräds av en representant enligt 4 e §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt anmälan från dennes representant inte längre utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,

 2. enligt anmälan från dennes representant inte längre företräds av representanten,

 3. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,

 4. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller

 5. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

SFS 2020:1171

Deklaration och betalning av mervärdesskatt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-0942

En beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen eller representanten inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

SFS 2020:1171

En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

För en beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 e § omfattar en redovisningsperiod dock en månad.

SFS 2020:1171

En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

 1. identifieringsnumret för den beskattningsbara personen och, om denne företräds av en representant, identifieringsnumret för representanten,

 2. följande uppgifter för varje EU-land där omsättningar av varor eller tjänster ska beskattas:

  1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för dessa varor och tjänster under redovisningsperioden,

  2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna och tjänsterna, fördelat på skattesatser, och

  3. tillämpliga skattesatser,

 3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden, samt

 4. rättelser av tidigare inlämnade deklarationer, om rättelsen avser tid inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) ska i deklarationen redovisa uppgifterna i första stycket 2 och 3 fördelat på

 1. tillhandahållande av tjänster,

 2. unionsintern distansförsäljning av varor, och

 3. omsättning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) där transporten av varorna både påbörjas och avslutas här i landet eller inom ett annat EU-land.

En rättelse enligt första stycket 4 ska innehålla uppgifter om det land där omsättningen har eller skulle ha beskattats, redovisningsperiod och det mervärdesskattebelopp som rättelsen avser.

SFS 2020:1171

Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) tillhandahåller tjänster i enlighet med vad som anges i 4 b § och har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder från vilket tjänster tillhandahålls, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

 1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för de tillhandahållanden som omfattas av unionsordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och

 2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift.

SFS 2020:1171

Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) utför unionsintern distansförsäljning, eller är en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), och varorna sänds eller transporteras från ett annat EU-land eller andra EU-länder, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land varifrån varor sänds eller transporteras:

 1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för de omsättningar som omfattas av unionsordningen, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras,

 2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna fördelat på skattesatser, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras, och

 3. det registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift som tilldelats i varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras, om den beskattningsbara personen har tilldelats ett sådant nummer.

Uppgifterna i första stycket ska fördelas på

 1. unionsintern distansförsäljning av varor som inte omfattas av 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen,

 2. unionsintern distansförsäljning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen, och

 3. omsättning av varor inom ett EU-land av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen.

SFS 2020:1171

Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska anges i euro.

SFS 2014:942

En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

SFS 2020:1171

Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för skattebetalningar som görs enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges vilken deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 15 § nu 16 §.

SFS 2014:942

Beslut om skatt

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Om en särskild mervärdesskattedeklaration avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) har lämnats, anses ett beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i enlighet med bestämmelserna i det landet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §. Förutv. 16 § nu 15 §.

SFS 2014:942

Omprövning

Omprövning av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller återkallelse om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det finns andra skäl.

Skatteverket får inte ompröva beslut i en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifieringsbeslut till nackdel för den som beslutet gäller.

SFS 2014:942

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

SFS 2014:942

Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 § första stycket till nackdel för den som beslutet gäller, ska omprövningsbeslut meddelas senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid.

SFS 2014:942

Omprövning av Skatteverkets beslut om skatt

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 18, 19, 21, 22 och 27–29 §§, 30 § första stycket samt 31–35 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artiklarna 61 och 61a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

SFS 2014:942

Överklagande

Överklagande av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 19–22, 28–32 och 34–36 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2014:942

Överklagande av Skatteverkets beslut om skatt

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och 39 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2014:942

Förfarandet i övrigt

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om identifiering och återkallelse

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Vid prövning av frågor om identifiering och återkallelse tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

 2. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap. 1–3 §§,

 3. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och

 4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.

SFS 2014:942

Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen), om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för

 1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket 1–3 och 8 §,

 2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap.,

 3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1.

SFS 2020:1171

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om skatt

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

I fråga om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

 2. föreläggande i 37 kap. 9 och 10 §§,

 3. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap. 1–3 §§,

 4. revision i 41 kap.,

 5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

 6. bevissäkring i 45 kap.,

 7. betalningssäkring i 46 kap.,

 8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,

 9. skattetillägg i 49 kap. 4–7, 10–13, 15 och 19 §§,

 10. befrielse från särskilda avgifter i 51 kap.,

 11. beslut om särskilda avgifter i 52 kap. 3–7, 10 och 11 §§,

 12. skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,

 13. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,

 14. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt i 60 kap.,

 15. betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8, 9 och 19 §§,

 16. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 16 och 22 §§,

 17. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första stycket,

 18. kostnadsränta i 65 kap. 3, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 13–15 och 19 §§,

 19. besluts verkställbarhet i 68 kap.,

 20. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i 69 kap.,

 21. indrivning i 70 kap., och

 22. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

SFS 2014:942

Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestämmelser som räknas upp i 23 § tillämpas 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2014:942

Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 23 § ska följande gälla:

 1. Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skattedeklaration eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

 2. Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

 3. Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

SFS 2014:942

Om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den beskattningsbara personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade beloppet. Intäktsräntan ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 § skatteförfarandelagen.

SFS 2014:942

Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

Dokumentationsskyldighet

Rubriken införd g. Lag 2014:942. SFS2014-0942

Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de omsättningar som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt. För en representant gäller denna skyldighet för varje beskattningsbar person som representanten företräder.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen eller dennes representant göra sådant underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

SFS 2020:1171

Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 e § gäller en mervärdesskattegrupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas tillgängligt hos den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

SFS 2020:1171

Särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import

Rubriken införd g. SFS2020-1171

Vid import av varor där transporten av varorna avslutas här i landet får den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som varorna är avsedda för tillämpa det särskilda förfarande vid import som framgår av 28 och 29 §§, om

 1. varorna transporteras i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro,

 2. den särskilda ordningen i 4 e § eller bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l–369x i rådets direktiv 2006/112/EG inte tillämpas för varorna, och

 3. varorna inte är punktskattepliktiga.

SFS 2020:1171

Skyldig att betala mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 mervärdesskattelagen är den person som de importerade varorna är avsedda för.

Den person som anmäler varornas ankomst till Tullverket enligt 27 § ska ta ut mervärdesskatt från den som varorna är avsedda för och betala in mervärdesskatten månadsvis senast vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen skulle ha inträtt om det hade funnits skyldighet att betala tull.

Den som anmäler varorna ska också redovisa mervärdesskatten månadsvis i en sammanställning som ska ges in till Tullverket vid den tidpunkt som anges i andra stycket. I sammanställningen ska det totala beloppet av den mervärdesskatt som tagits ut under den aktuella kalendermånaden anges.

SFS 2020:1171

Den som tillämpar det särskilda förfarandet för import ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de importer som omfattas av det särskilda förfarandet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Tullverket kan avgöra om en sammanställning enligt 28 § tredje stycket är korrekt.

Om Tullverket begär det, ska den som tillämpar det särskilda förfarandet för import göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

SFS 2020:1171

Motsvarighet i svenska kronor till vissa belopp

Rubriken införd g. SFS2020-1171

Motsvarigheten i svenska kronor till beloppet i 4 e § 2 och 27 § 1 är detsamma som motsvarigheten i svenska kronor till beloppet för tullfrihet för varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version).

SFS 2020:1171

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1245

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av 2011.

SFS 2013:117

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2013:370

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av juni 2013.

SFS 2014:942

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av dec. 2014.

SFS 2014:1511

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av dec. 2014.

SFS 2018:1869

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:1171
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

SFS 2023:200

(Publicerad d. 3 maj 2023)

Lag 2011:1245

Författare: Annelie Sjöberg

Författare: Annelie Sjöberg

Lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster, som trädde i kraft den 1 januari 2012, innehåller en särskild beskattningsordning för redovisning och betalning av mervärdesskatt.

Från och med den 1 juli 2003 kan en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige eller annat EU-land välja att redovisa och betala mervärdesskatt för sådana tjänster som är elektroniska enligt 5 kap. 18 § 12 p. mervärdesskattelagen (1994:200) i de fall tjänsten tillhandahålls en icke beskattningsbar person som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land. Denna särskilda ordning för redovisning och betalning av mervärdesskatt motsvarar den särskilda ordning som numera föreskrivs i artiklarna 357–369 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, benämnt mervärdesskattedirektivet. Beskattningsordningen ska enligt rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster tillämpas till och med den 31 december 2014. Avsikten är att medlemsstaterna efter denna tidsperiod ska ha kommit överens om en ordning som bygger på långtgående tekniska lösningar.

Den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt har genomförts i svensk lagstiftning och har tidigare reglerats i 10 a kap. skattebetalningslagen (1997:483), förkortad SBL. Lagen om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster ersätter 10 a kap. SBL.

Förarbeten: SOU 2009:58, prop. 2010/11:165, 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

Förordning: Förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

Författare: Annelie Sjöberg

I paragrafen behandlas innehållet i lagen och vilka beskattningsbara personer som kan använda de särskilda ordningarna. Paragrafen motsvarar delvis artiklarna 359, 369b och 369m i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). De särskilda ordningarna kan tillämpas för alla tjänster och för distansförsäljning av varor.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelser om de särskilda ordningarna finns i avdelning XII, kapitel 6 i mervärdesskattedirektivet. De särskilda ordningarna brukar kallas en enda kontaktpunkt, Mini One Stop Shop (MOSS). De innebär att den beskattningsbara personen är registrerad i en medlemsstat (identifieringsstaten) och redovisar och betalar all mervärdesskatt för de aktuella tjänsterna till skattemyndigheten i den medlemsstaten, även sådan skatt som är hänförlig till andra EU-länder för att köparna finns där. Myndigheten i identifieringsstaten överför uppgifterna till skattemyndighetens motsvarighet i de andra medlemsstaterna. Hur överföringarna går till framgår av bestämmelserna i förordning 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. De särskilda ordningarna gäller för företag som är etablerade i ett EU-land men inte i det EU-land där tjänsterna är omsatta (unionsordningen, artiklarna 369a–369k) och företag som inte är etablerade i något EU-land men säljer de aktuella tjänsterna till icke beskattningsbara personer i EU (tredjelandsordningen, artiklarna 358a–369). Kompletterande bestämmelser om de särskilda ordningarna finns i underavsnitt 4 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (genomförandeförordningen). Genomförandeförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelser om de särskilda ordningarna finns även i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (förordningen om administrativt samarbete). Den avser emellertid främst förfarandet mellan medlemsstater i fråga om utbyte av information och överföring.

Författare: Annelie Sjöberg

Definitionen av representant motsvarar definitionen av förmedlare i artikel 3691 2 st. 2 mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Av paragrafen framgår att Skatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om mervärdesskatt som redovisas genom de särskilda ordningarna. Vid tillämpning av det särskilda förfarandet vid import som framgår av 27–29 §§ är i stället Tullverket beskattningsmyndighet, se 2 kap. 2 § 3 st. tullagen (2016:253).

Författare: Annelie Sjöberg

De särskilda ordningarna är frivilliga att tillämpa. Den som vill tillämpa någon av de särskilda ordningarna får ansöka hos Skatteverket om ett identifieringsbeslut. I 3 och 3 a §§ förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster finns bestämmelser om vilka uppgifter en ansökan ska innehålla.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen reglerar förutsättningarna för ett beslut om att ett företag utanför EU ska få redovisa och betala mervärdesskatt till Sverige enligt den förenklade särskilda ordningen för sådana företag (identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen).

Författare: Annelie Sjöberg

Det kan exempelvis röra sig om telekommunikationstjänster, radio-och tv-sändningar, elektroniska tjänster, förmedlingstjänster eller fastighetstjänster.

Författare: Annelie Sjöberg

Punkten motsvarar definitionen i artikel 358a.1 i mervärdesskattedirektivet. Punkten innebär att en beskattningsbar person som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land av någon annan anledning än att den använder de särskilda ordningarna kan få ett identifieringsbeslut i Sverige.

Författare: Annelie Sjöberg

2–4 p. motsvarar artikel 359 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Om den beskattningsbara personen redan har ett annat EU-land som identifieringsstat kan denne inte också ha Sverige som identifieringsstat.

Författare: Annelie Sjöberg

Artikel 58b.1 i genomförandeförordningen reglerar s.k. karenstid för beskattningsbara personer som har blivit uteslutna från en särskild ordning (fått sitt identifieringsbeslut återkallat). En beskattningsbar person som har fått sitt identifieringsbeslut återkallat till följd av att denne ständigt har brutit mot reglerna i en särskild ordning får varken använda tredjelandsordningen eller unionsordningen under närmast följande åtta kalenderkvartal.

Författare: Annelie Sjöberg

Punkten motsvarar artikel 369a 1 st. i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

2–5 p. motsvarar artikel 369b i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Denna bestämmelse torde främst bli tillämplig för företag som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet inom EU, men som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder. Om ett företag har sitt säte i ett EU-land ska detta land vara identifieringsstat (jfr 1 p. och se även artikel 57b 1 st. i genomförandeförordningen ).

Författare: Annelie Sjöberg

Av artikel 369a 2 st. i mervärdesskattedirektivet framgår att om en beskattningsbar person inte har sitt säte inom EU men har flera fasta etableringsställen i olika EU-länder får denne välja vilket EU-land som denne vill ha som identifieringsstat. Vidare framgår av artikeln att den beskattningsbara personen är bunden av sitt val av identifieringsstat under det aktuella kalenderåret och de två närmast följande kalenderåren. Detta innebär till exempel att ett företag, med säte i USA och fasta etableringsställen i Danmark och Sverige, som tillämpar unionsordningen med Danmark som identifieringsstat från och med den 1 april 2015 inte förrän tidigast från och med den 1 januari 2018 kan tillämpa den särskilda ordningen med Sverige som identifieringsstat i stället. Bestämmelsen innebär således en begränsning av möjligheten att byta identifieringsstat inom unionsordningen under en viss tid (se prop. 2013/14:224 s. 142 f.).

Författare: Annelie Sjöberg

Av artikel 58b.1 i genomförandeförordningen följer att ett företag som har fått sitt identifieringsbeslut återkallat på grund av att det ständigt har brutit mot reglerna i en särskild ordning varken får använda tredjelandsordningen eller unionsordningen under närmast följande åtta kalenderkvartal. Karenstiden har inget samband med den tid under vilken en beskattningsbar person är bunden av sitt val av identifieringsstat enligt artikel 369a 2 st. i direktivet (se 7 p.). Karenstiden i tillämpningsförordningen gäller alltså t.ex. även för företag som har sätet för sin ekonomiska verksamhet inom EU. I vissa fall kan dock 7 p. och 8 p. vara tillämpliga samtidigt (se prop. 2013/14:224 s. 142 f.).

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen innehåller bestämmelser om identifieringsbeslut enligt unionsordningen avseende unionsintern distansförsäljning av varor och motsvarar delvis artiklarna 369a och 369b i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen innehåller bestämmelser om identifieringsbeslut enligt unionsordningen för omsättning av varor inom landet som omfattas av 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) och motsvarar delvis artiklarna 369a och 369b i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen innehåller bestämmelser om identifieringsbeslut enligt importordningen och motsvarar delvis artiklarna 3691, 369m och 369p i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen motsvarar artikel 369m. 1 a i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen motsvarar artikel 369m. 1 b i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Definitionen av representant finns i 2 § 4 st.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen motsvarar av artikel 369m. 1c i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen motsvarar artikel 369m. l i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen motsvarar delvis av artikel 3691.4 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen motsvarar artikel 369m.2 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Definitionen av representant finns i 2 § 4 st.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369a 2 och 3 st. samt artikel 3691.3 2 st. i mervärdesskattedirektivet. Den är tillämplig på unionsordningen och importordningen.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen reglerar den som har ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen innebär att den som är skattskyldig i Sverige för varor och tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land anses ha fullgjort sina mervärdesskatterättsliga skyldigheter vad gäller redovisning och betalning av skatt i Sverige genom att lämna in en deklaration och betala skatten enligt bestämmelserna för den särskilda ordningen i det landet. De allmänna bestämmelserna om registrering till mervärdesskatt i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, tillämpas alltså inte. En förutsättning är att omsättningarna i Sverige omfattas av identifieringsbeslutet i det andra EU-landet. Mervärdesskatt för omsättningar i ett land där företaget har en etablering kan inte redovisas genom den särskilda ordningen. Det innebär till exempel att ett företag som har säte i Danmark och ett fast etableringsställe i Sverige inte kan redovisa mervärdesskatten för omsättningarna i Sverige genom den särskilda ordningen. I stället är företaget skyldigt att registreras och betala mervärdesskatt i Sverige enligt de allmänna reglerna.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar delvis artiklarna 362, 369d och 369qi mervärdesskattedirektivet. Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer och ska vidare på elektronisk väg underrätta en sökande om ett identifieringsnummer, se 4 och 5 §§ förordningen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Författare: Annelie Sjöberg

Bestämmelsen innebär, avseende importordningen, att en beskattningsbar person ska tilldelas ett särskilt identifieringsnummer avseende importordningen. För importordningen ska alltså inte den beskattningsbara personens registreringsnummer till mervärdesskatt användas som identifieringsnummer. Om den beskattningsbara personen företräds av en representant ska representanten ges dels ett eget identifieringsnummer, dels ett individuellt registreringsnummer för varje beskattningsbar person som han företräder. Ett identifieringsnummer enligt importordningen (s.k. IOSS-nummer) får bara användas för användning av importordningen. Detta gäller både numret som tilldelats en beskattningsbar person som använder importordningen själv, och för representantens nummer. Av artikel 57e andra stycket i genomförandeförordningen framgår vidare att representantens identifieringsnummer inte kan användas för att redovisa mervärdesskatt för beskattningsbara transaktioner som representanten gör i eget namn.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artiklarna 360, 361.2, 369c, 369o och 369p.4 i mervärdesskattedirektivet (se även artikel 57h.1 i genomförandeförordningen).

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 363 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och annan EU-rättslig lagstiftning.

Författare: Annelie Sjöberg

Punkten motsvarar artikel 363a i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Punkten motsvarar artikel 363b i mervärdesskattedirektivet. Ett exempel på ett annat sätt när det kan antas att verksamheten upphört är när den beskattningsbara personen gett in s.k. nolldeklarationer för åtta på varandra följande kalenderkvartal (se artikel 58a i genomförandeförordningen).

Författare: Annelie Sjöberg

Punkten motsvarar artikel 363 c i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Punkten motsvarar artikel 363 d i mervärdesskattedirektivet. Återkallelse kan ske även om den beskattningsbara personen brutit mot reglerna för den särskilda ordningen i förhållande till en tidigare identifieringsstat eller en konsumtionsstat. I artikel 58 b i genomförandeförordningen räknas upp ett antal fall då återkallelse ska ske till följd av upprepad misskötsamhet. Skäl för återkallelse kan finnas även i andra fall (se prop. 2013/14:224 s. 146).

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369e i mervärdesskattedirektivet. De fyra situationer som tas upp i paragrafen motsvarar de situationer för tredjelandsordningen som anges i 9 §.

Författare: Annelie Sjöberg

Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning.

Författare: Annelie Sjöberg

Ett exempel på när punkten är tillämplig är när den beskattningsbara personen upphör att ha etablering (säte eller fast etableringsställe) i Sverige.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369r.1 i mervärdesskattedirektivet. De fyra situationer som tas upp i paragrafen motsvarar de situationer för tredjelandsordningen och unionsordningen som anges i 9¬¬-9 a §§.

Författare: Annelie Sjöberg

Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369r.2 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369r.3 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artiklarna 364, 369f och 369s i mervärdesskattedirektivet. Paragrafen reglerar både deklarationer enligt tredjelandsordningen och deklarationer enligt unionsordningen. Den gäller för den som tillämpar någon av dessa särskilda ordningar med Sverige som identifieringsstat.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artiklarna 365, 369g och 369t i mervärdesskattedirektivet. Den reglerar innehållet i en särskild mervärdesskattedeklaration, dvs. den deklaration som ska ges in till Skatteverket av den som omfattas av ett identifieringsbeslut avseende någon av de särskilda ordningarna.

Författare: Annelie Sjöberg

Med uttrycket ”varje EU-land” avses för den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen varje annat EU-land än Sverige. Den som tillämpar unionsordningen med Sverige som identifieringsstat kan inte redovisa omsättningar i Sverige genom den särskilda ordningen. För den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen avses med uttrycket Sverige eller varje annat EU-land.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar delvis artikel 369g 3 i mervärdesskattedirektivet. Det saknar betydelse om det fasta etableringsstället eller de fasta etableringsställena medverkat i tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av den särskilda ordningen.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar delvis artikel 369g.2 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 366 och 369h i mervärdesskattedirektivet. Den reglerar både deklarationer enligt tredjelandsordningen och deklarationer enligt unionsordningen. Paragrafen gäller den som har Sverige som identifieringsstat. Om de tillhandahållna tjänsterna har fakturerats i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro, se 6 § förordningen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artiklarna 364, 369 f och 369s i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 367 och artikel 369 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Den som för det särskilda kontot för skattebetalningar ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket, se 7 § förordningen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen gäller dels företag som tillämpar tredjelandsordningen och som har Sverige eller ett annat EU-land som identifieringsstat, dels företag som tillämpar unionsordningen och som har ett annat EU-land som identifieringsstat. Paragrafen innebär att Skatteverket kan fatta ett s.k. automatiskt beslut om den svenska skatten när deklarationsuppgifterna enligt den särskilda ordningen kommer in (jfr 53 kap. 2 § 1 st. SFL).

Författare: Annelie Sjöberg

Med beslut om identifiering avses både identifieringsbeslut, dvs. beslut att bifalla ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat, och beslut om avslag av ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat.

Författare: Annelie Sjöberg

Omprövningsförbudet hindrar inte att Skatteverket prövar en ny ansökan om identifieringsbeslut (jfr prop. 2010/11:165 s. 1073 ff.).

Författare: Annelie Sjöberg

Möjligheterna att till nackdel ändra ett identifieringsbeslut, dvs. ett beslut att bifalla ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat, regleras uteslutande i bestämmelserna om återkallelse (9 och 9 a §§). Bestämmelsen i förevarande paragraf är därför inte tillämplig för ett sådant beslut. Omprövning på Skatteverkets eget initiativ till nackdel skulle däremot kunna ske av återkallelsebeslut, t.ex. när det rör sig om bedömning från vilken tidpunkt sätet eller fast etableringsställe förändrats på ett sådant sätt att den beskattningsbara personen inte längre uppfyller förutsättningarna för att tillämpa den särskilda ordningen med Sverige som identifieringsstat (se prop. 2013/14:224 s.149 f.).

Författare: Annelie Sjöberg

Av artikel 61.2 i genomförandeförordningen framgår att en begäran om ändring av sifferuppgifter i en tidigare inlämnad deklaration ska lämnas till identifieringsstaten på elektronisk väg om ändringen begärs inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats in. Under treårsperioden ska alltså en begäran om ändring av skattebelopp göras via det elektroniska gränssnittet i identifieringsstaten. Efter treårsperiodens utgång ska ett företag som redovisar svensk mervärdesskatt enligt en särskild ordning med ett annat EU-land som identifieringsstat och som vill korrigera tidigare lämnade uppgifter begära omprövning genom att vända sig direkt till Skatteverket. Även inom treårsperioden är det Skatteverket som – efter att begäran överförts till myndigheten av identifieringsstaten – avgör om ändringen ska godtas. Av artikel 61a i genomförandeförordningen följer att identifieringsstaten fortsätter vara kontaktpunkt under en treårsperiod även om företaget inte längre använder en särskild ordning. Vidare följer att om företaget fortfarande använder en särskild ordning men har ändrat identifieringsstat fortsätter den tidigare identifieringsstaten att vara kontaktpunkt för de perioder där den staten var identifieringsstat (se prop. 2013/14:224 s. 150).

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artiklarna 369, 369k, och 369x i mervärdesskattedirektivet. Den reglerar dokumentationsskyldigheten för den som tillämpar en särskild ordning.

Författare: Annelie Sjöberg

Vilka uppgifter som underlaget ska innehålla avseende tredjelandsordningen och unionsordningen framgår av artikel 63c i genomförandeförordningen. Motsvarande bestämmelse för importordningen finns i artikel 63c.2 samma förordning.

Författare: Annelie Sjöberg

Underlaget ska på begäran göras tillgängligt för Skatteverket, även om Sverige endast är identifieringsstat.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen gäller svenska mervärdesskattegrupper. I den tydliggörs att underlag för kontroll av redovisningen av de transaktioner som omfattas av den särskilda ordningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen för mervärdesskattegruppen (jfr 5 kap. 3 § 2 st. SFL).

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369y i mervärdesskattedirektivet. Av bestämmelsen framgår att ett särskilt förfarande för import får tillämpas av den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som varorna är avsedda för. Förfarandet är avsett att tillämpas av exempelvis postoperatörer, expressföretag och tullombud. Av artikel 63d i genomförandeförordningen framgår att villkoret om att anmäla varornas ankomst till tullen åt den person för vilken varorna är avsedda är uppfyllt om den som anmäler varornas ankomst till Tullverket tillkännager sin avsikt att använda det särskilda förfarandet och kräva mervärdesskatt från den person för vilken varorna är avsedda. I dessa fall är Tullverket beskattningsmyndighet, se 3 § och 2 kap. 2 § 3 st. tullagen.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artiklarna 369z och 369zb.1–2 i mervärdesskattedirektivet. Den reglerar det särskilda förfarandet vid import.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369zb.3 i mervärdesskattedirektivet.

Författare: Annelie Sjöberg

Paragrafen motsvarar artikel 369zc i mervärdesskattedirektivet. I bestämmelsen regleras hur motvärde i nationell valuta avseende importordningen i 4 e § och det särskilda förfarandet vid import i 27–30 §§ räknas fram. Detta är detsamma som beloppet för tullfrihet för varor av ringa värde i tullsammanhang, vilket framgår av hänvisningen till artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Detta belopp räknas om och publiceras i Tullverkets författningssamling med stöd av 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., se Tullverkets tillkännagivande av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.