Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1249

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska införas två nya paragrafer, 35 a och 40 a §§, samt närmast före 40 a § en rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

I ärenden och mål om stämpelskatt och dröjsmålsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna om betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 1318 §§ och 71 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

I ärenden och mål om stämpelskatt och dröjsmålsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Det som sägs där om Skatteverket ska i stället gälla den myndighet som ska betala ut ersättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1249

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2011 och ansökningar om inteckning som beviljas efter denna dag.

3. De nya bestämmelserna i 40 a § om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning tillämpas i fråga om kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Christina Eng
(Finansdepartementet)