Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1250

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.2)

1)

Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2)

Senaste lydelse av 15 § 2003:541.

dels att 15 § ska upphöra att gälla,

dels att 4, 12, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

3) Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skatteverket.

3)

Senaste lydelse 2003:656.

I ärenden och mål om skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

4) För kontroll beträffande skatten får Skatteverket meddela beslut om revision hos kreditinstitutet.

4)

Senaste lydelse 2004:433.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

  1. revision i 41 kap.,

  2. vitesföreläggande i 44 kap.,

  3. bevissäkring i 45 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 kap. 2–12 och 18 §§, samt

  4. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§.

5) Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos förvaltningsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om revision enligt 12 § får dock inte överklagas.

5)

Senaste lydelse 2009:806.

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

6) Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller för mål enligt denna lag.

6)

Senaste lydelse 2009:806.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1250

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på ränta som gottskrivs efter utgången av 2011.

3. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Linda Haggren
(Finansdepartementet)