Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1277

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2) Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift (taxering) enligt

2)

Senaste lydelse 2011:73.

  1. inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 nämnda lag,

  4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1277

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)