Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1280

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1279) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

För skattskyldiga som avses i 2 § ska ett kapitalunderlag beräknas. Kapitalunderlaget ligger till grund för skatteunderlaget som avkastningsskatten beräknas på. Bestämmelser om kapitalunderlag finns i 3 a–3 c §§ samt om skatteunderlag i 3 d §.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)