Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1285

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2) Arbetsgivaravgifterna är 22,21 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2010:1827.

1. sjukförsäkringsavgift

 

5,02 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,91 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,30 %

 

3) Egenavgifterna är 19,76 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2010:1827.

1. sjukförsäkringsavgift

 

5,11 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,37 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,30 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1285

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2011.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)