Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1343

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2) Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

2)

Senaste lydelse 1997:540.

Regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1343

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)