Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1369

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5, 7 och 8 §§ lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

3) Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt.

3)

Senaste lydelse 2003:712.

4) Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

4)

Senaste lydelse 1997:936.

5) Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

5)

Senaste lydelse 2003:546. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1369

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)