Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2011-1376

SFS 2011:1376

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Ingela Willfors
(Finansdepartementet)