Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1421

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en skatterepresentant som ska företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Skatterepresentanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1421

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Monica Falck
(Finansdepartementet)