Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2012-0215

SFS 2012:215

Utkom från trycket den 9 maj 2012
Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);
utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

    2) När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211), transporter av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt får avdrag inte göras för ingående skatt som hänför sig till

    2)

    Senaste lydelse 1998:500.

  1. förvärv av fordonet, eller

  2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i den verksamhet som medför skattskyldighet.

3) En skattskyldig som använder en personbil eller motorcykel i en verksamhet som medför skattskyldighet får dra av

3)

Senaste lydelse 1996:1327.

  1. ingående skatt som hänför sig till driftskostnader för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten, och

  2. hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning av fordonet för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten.

Första stycket 1 gäller endast om fordonet tillhör inventarierna i verksamheten eller har förhyrts för användning i denna. Första stycket 2 gäller inte om fordonet har förhyrts för persontransporter i taxitrafik, uthyrning, transport av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt eller om den ingående skatten omfattas av avdragsförbudet i 15 § 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:215

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Eva Posjnov
(Finansdepartementet)