Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:222 Utkom från trycket den 9 maj 2012Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 26 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. föreskrivs att 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:473. Följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre, är inte skattepliktiga (veteranfordon):motorcyklar, ochbussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EGEUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071). eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).Skattepliktiga enligt denna lag är inte hellerpersonbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,traktorer, motorredskap eller tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II enligt 17 §,släpvagnar som dras av tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II eller av motorredskap som hör till skatteklass II eller beskattas enligt 19 §,påhängsvagnar med en skattevikt över 3 ton om de dras uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av traktorer som avses i 16 § 5, ochsläpvagnar med en skattevikt av högst 750 kilogram.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)